Om Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagen blev etableret i 2004 af Københavns Kommune og har som formål at udvikle de rette vilkår og skabe vækstbetingelser for den københavnske eliteidræt. På den baggrund er det Team Copenhagens vision at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag, der sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden.

Visionen søges realiseret ved hjælp af en række initiativer, heriblandt  konsulentydelser, uddannelsestilbud, kommunikationstiltag og økonomisk støtte til de københavnske eliteidrætsklubber.

Nærværende støttekoncept beskriver dels forudsætningerne for, at en klub kan opnå støtte fra Team Copenhagen, dels principperne for hvem, der kan modtage støtte - og endelig hvad, der kan modtages støtte til. Hvor vidt, en idrætsforening opnår økonomisk støtte fra Team Copenhagen, hviler i sidste ende på en samlet vurdering foretaget af Eliterådet i Team Copenhagen på baggrund af indstillinger udarbejdet af Team Copenhagens sekretariat.

Forudsætninger for støtte

En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen:

  • Klubben skal være hjemmehørende i Københavns Kommune. Det betyder, at klubben har postadresse i Københavns Kommune, samt at hovedparten af klubbens trænings- og konkurrenceaktiviteter foregår i Københavns Kommune. Der kan dispenseres fra sidstnævnte, såfremt Københavns Kommune ikke har tilfredsstillende faciliteter, hvilket bl.a. gør sig gældende
    for rosport, skisport og mountainbike
  • Team Copenhagen yder kun økonomisk støtte til eliteklubberners  ledelse/bestyrelse. Det er altså ikke muligt for enkeltpersoner at opnå direkte støtte fra Team Copenhagen
  • Team Copenhagen samarbejder kun med eliteklubber. Klubben skal som minimum have udøvere/hold, som tilhører højeste nationale elite. Idet, der relativt set er stor forskel på niveauet idrætsgrenene imellem, vil den endelige definition af, hvad der anses som elite, bero på en analyse foretaget af Team Copenhagen
  • Team Copenhagen støtter kun idrætsgrene, der dyrkes i klubber, der er medlem af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). For så vidt angår senioridrætten, kan der kun opnås støtte, såfremt hold/udøvere konkurrerer i idrætsgrene/discipliner, hvor der afvikles DIF-anerkendte Danmarksmesterskaber
  • Omfanget af et eventuelt samarbejde med en klub beror på en analyse af klubben

 

Download Team Copenhagens støttekoncept (pdf)

Pulje til trænere og sportschefer

Verdensklasseatleter kræver verdensklassetrænere og verdensklassesportschefer

Det er Team Copenhagens overordnede målsætning at støtte op omkring miljøer, som har til formål at skabe bæredygtig talentudvikling i verdensklasse. Definitionen af talentudviklingsmiljøer i verdensklasse er miljøer, som ikke alene udvikler talenter i verdensklasse, men som også formår at forløse disse talenter, så de også kan gøre sig gældende på internationalt niveau som seniorer. Med bæredygtighed menes der, at klubberne arbejder strategisk og langsigtet, og at den sportslige succes ikke alene er afhængig af enkelte ledere, trænerer eller udøveres tilstedeværelse.

Hvis målet skal realiseres, er det bl.a. nødvendigt, at klubbernes elitetrænere og sportschefer har de nødvendige redskaber fagligt såvel som menneskeligt. Ofte har de bedste elitetrænere og sportschefer fra de københavnske klubber udmærket mulighed for at erhverve sig disse kompetencer via de træneruddannelsesforløb deres respektive specialforbund udbyder – evt. suppleret af kurser i DIF-regi o. lign. Det er imidlertid altafgørende, at de bedste trænere og sportschefer hele tiden bliver udfordret – fagligt såvel som menneskeligt. Derfor søsætter Team Copenhagen hermed en årlig pulje på 150.000 kr., som kan søges af trænere og sportschefer, som efterspørger ekstraordinære udviklingsmuligheder. Det kunne eksempelvis dreje sig om studie- og inspirationsophold eller alternative uddannelsesmuligheder – alt på højeste faglige
niveau.

Målgruppen
Højtuddannede elitetrænere og sportschefer fra klubber hjemmehørende i Københavns Kommune. Det er et krav, at klubben i forvejen modtager økonomisk støtte fra Team Copenhagen, samt at klubben som minimum er kategoriseret som ”Elite” eller ”Elite+” klub. Trænere og sportschefer, som har ansvar for klubbens talentudvikling, vil blive prioriteret.

Økonomi
Der afsættes årligt 150.000 kr. til kompetenceudvikling. Det forventes, at der ydes støtte til 5-6 uddannelsesprojekter, hvorfor der maksimalt kan ansøges om 30.000 kr.

Ansøgningsprocedure
Der kan søges løbende. Det er kun eliteklubber, der kan fremsende ansøgning. Personlige ansøgninger fra trænere og sportschefer vil således ikke kunne behandles.

Mentorordning
Alle støttemodtagere forpligter sig til at udarbejde et regnskab samt en evaluering af kurset. I enkelte tilfælde vil det også være muligt at få tilknyttet en mentor til styrkelse af effekten af den
bevilgede udviklingsaktivitet. 

Jeppe Haugaard Idræts- og specialkonsulent
Vi anbefaler, at du kontakter os, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet skaber en god og konstruktiv kontakt.